Đề bài.
I.Lí thuyết (15 phút): Hãy khoanh tròn vào chữ cái của câu đúng (Từ câu 1 đến câu 7)
Câu 1 : Hãy chỉ ra biểu tượng của phần mềm logo.
     A     B.    C.               D.  .

Câu 2 : Để gõ chữ hoa em nhấn giữ phím nào?
A. Phím Shift B. Phím Enter C. Phím Ctrl  D. Phím Alt

Câu 3: Để lưu nội dung vào bộ nhớ em nhấn tổ hợp phím nào?
A. Ctrl + V B. Ctrl + A C. Ctrl + S  D. Ctrl + X.

Câu 4: Để trình bày chữ vừa đậm vừa nghiêng em nhấn tổ hợp phím nào?
A. Ctrl + B, U B. Ctrl + I, U C. Ctrl + B, I             D. Ctrl + B, I, U.

Câu 5: Khi em soạn thảo văn bản, em sử dụng nút lệnh nào để căn lề giữa trong các nút lệnh sau:
  A.                 B.                      C.                        D.   Câu A và B

Câu 6: Để khởi động Word em thực hiện thao tác nào?
A. Nháy chuột trên biểu tượng  .             B. Nháy chuột lên trên biểu tượng  .
C. Nháy đúp chuột trên biểu tượng  .       D. Nháy đúp chuột lên trên biểu tượng  .

Câu 7 : Hãy chỉ ra biểu tượng của phần mềm cùng học Toán 4
A. B. C. D. 

Câu 8: Chỉnh sữa lại dòng lệnh dưới đây  để được các câu lệnh đúng
A.           FD 100, RT 60
             ………………………………………………………………………………………..
B.        FD 100RT 50
            ………………………………………………………………………………………….
C.        CS,FD100,RT 60…
            ……………………………………………………………………………..


II.Thực hành (25 phút) 
Sử dụng các lệnh của phần mềm Logo để điều khiển rùa vẽ hình tam giác có độ dài cạnh 100 bước của Rùa:     
 
 
Đáp án.
I. Lý thuyết: 3 đ

1 2 3 4 5 6 7
B A C C B B D
Câu 8:
A.           FD 100  RT 60
             B.        FD 100 RT 50
            C.        CS FD 100 RT 60
III. Thực hành: 7 đ
- Học sinh vẽ đúng hình mẫu được 6 điểm
- Lưu hình vẽ đúng thư mục đã cho được 1 điểm.


 
Ma trận đề kiểm tra học kì 2 môn Tin học khối 4


Mạch KT,KN Số lượng Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
Học và chơi cùng máy tính Số câu 1
Số điểm 0,3
Em tập soạn thảo Số câu 2 2 1
Số điểm 0,6 0,6 0,3
Thế giới Logo của em Số câu 1 3
Số điểm 0,3 0,9
Tổng Số câu 4 2 3 1 7 3
Số điểm 1.2 0.6 0.9 0.3 2.1 0.9