Đề bài


Câu 1. Giải và biện luận phương trình m2x+1=3x+m(12x) theo tham số m.


Câu 2. Xác định m để phương trình mx22(m2)+m3=0 có đúng một nghiệm âm.Lời giải chi tiết

Câu 1.

Ta có m2x+1=3x+m(12x)

(m2+2m3)x=m1 .

m2+2m30{m1m3

Phương trình có một nghiệm x=m1m2+2m3=1m+3

m2+2m3=0[m=1m=3

+ Với m=1, phương trình trở thành 0x=0. Phương trình nghiệm đúng với mọi xR

+ Với m=3, phương trình trở thành 0x=4. Phương trình vô nghiệm.

Kết luận

m1 và m3 : Phương trình có tập nghiệm S={1m+3} .

m=1 : Phương trình có tập nghiệm 

S=R.

m=3 : Phương trình có tập nghiệm S= .

Câu 2.

Cho phương trình mx22(m2)x+m3=0 .

Xét các trường hợp:

m=0: Phương trình trở thành 4x3=0x=34 (loại).

m0 :  Δ=(m2)2m(m3)=m+4 .

Phương trình có đúng một nghiệm âm khi xảy ra một trong các trường hợp sau

x1=x2<0{Δ=0S<0

{m+4=02(m2)m<0 vô nghiệm.

x1<0<x2P<0m3m<00<m<3.

x1<0=x2{P=0S<0

{m3m=02(m2)m<0 vô nghiệm.

Tóm lại phương trình có đúng một nghiệm âm khi m(0;3)