Họ và tên: ……………………………………………... KIỂM TRA 15 PHÚT

Lớp: ……………………………………………………  MÔN: VẬT LÝ 6 -B


Câu 1: (3đ)

a) Giới hạn đo (GHĐ) là gì? Độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) là gì?

b) Tìm GHĐ, ĐCNN của bình chia độ sau: c) Đọc lượng nước trong bình sau:

     Thể tích nước trong bình là:……………


GHD:……………………..

ĐCNN:……………………
Câu 2: (3đ)

a) Cho biết đơn vị đo độ dài và thể tích trong hệ thống đo lường của nước ta.

b) Đổi đơn vị trong các bài sau:

    4521cm=……………….m 32466 dm3=……………………….m3

0,78 l =…………………….ml              1,45m=…………………mm


Câu 3: (4đ)  Một bình chia độ có chứa 89 ml nước. Thả chìm viên bi A vào bình thì mực nước trong bình dâng lên đến vạch 117ml. Thả viên bi B thêm vào bình thì mực nước trong bình dâng lên đến vạch 142ml.

a) Tính thể tích viên bi A

b) Tính thể tích viên bi B