ĐỀ 9 ĐỀ  KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG II
SỐ HỌC LỚP 6
Thời gian: 45 phút
Câu 1: Tính (Có thể tính nhanh)
a,-25+(-42)
b,(-17)+5+8+17+(-3)
c,25.22-(15-18)+(12-19+10)
d,120-35+29-242

Câu 2: Tìm số nguyên x biết:
a,100-x=42-(15-7)
b,35-3.|x|=5.(23-4)
c,6.x=-54
d,x-(17-x)=x-14

Câu 3:  giá trị biểu thức
a,(-75).(-27).(-x) với x=8
b,1.2.3.4.5.a với a=20

Câu 4: Tìm tất cả các ước của -2;4;13;25;1

Câu 5: Tìm các số nguyên x sao cho:
a,x-3 là ước của 13
b,x2-7 là ước của x2+2