ĐỀ 8 ĐỀ  KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG II
SỐ HỌC LỚP 6
Thời gian: 45 phút
I . Trắc nghiệm : (3.0 điểm ) 
   Khoanh tròn vào chữ cái a,b,c,d đứng trước kết quả đúng . 
     Câu 1 : Số đối của ( -24) là : 
  a. -24   b. 0  c.  +24 d.kết quả khác 
     Câu 2 : Kết quả của phép tính  (-15)  + (-125 ) là :
           a. -140                            b. 14            c.  -120                         d . 120
     Câu 3 : Kết quả của phép tính  (-40)  + (+25 ) là : 
           a.  - 15                             b.  6        c.  +15                          d . -65
      Câu 4 : Kết quả của phép tính  (-6) . 3 là : 
           a.  - 18                             b. + 9        c.  +18                           d . -3
     Câu 5 : Kết quả của phép tính  (-12).(-5)  là : 
           a.  - 60                            b.  17    c.  + 60                          d . -17
     Câu 6  : Trong các số sau số nào là ước của -15
           a.  - 4                               b.  -5      c.  -6                               d . -7
II . Tự luận :  ( 7.0 điểm )
Câu 1 : Thực hiện phép tính .( 3.0 điểm) 
              a/ (- 38) + 65 +(-62           b/  (-5).  42. (-20)
              c/  127.( -26) + 26.37 
 Câu 2 : Tìm số nguyên x, biết :  (2.0 điểm )
              a/     x - 11 = -2                     b/    2 x +19 = 15 
Câu 3  : (1.0 điểm) 
           a/  Tìm 2 bội của -7 .                                         
           b/ Tìm tất cả các ước của -4
Câu 4 : ( 1.0 điểm ) Giáo viên chủ nhiệm của lớp nêu lên thang điểm thi đua: Nếu học sinh có 1 phát biểu  đúng  được  cộng 10 điểm, có 1 phát biểu sai trừ 2 điểm.  Tính điểm giúp bạn Phong biết trong tuần đó bạn Phong có 8 phát biểu đúng và 3 phát biểu sai .