PHÒNG GD & ĐT ĐỨC LINH                           ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (PPCT)
TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU               MÔN: VẬT LÝ 9
Đề số: 01*                          17-18                          PHẦN TRẮC NGHIỆM: 5 điểm
                                                                              Thời gian làm bài: 10 phút
Họ và tên: 
.........................................................
Lớp : 9 ......... ĐIỂM Lời phê của Thầy giáo

         Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Công thức nào dưới đây không dùng làm công thức tính công của dòng điện?
A. A = U.It                      B. A = U.I.t                       C. A = U2.tR                     D. A = P.t

Câu 2: Cho mạch điện như hình vẽ:                                        R1                   R2
Biết U = 12V, R1 = 4, vôn kế chỉ 8V. 
Giá trị điện trở R2 là:
A. 4           B. 8             C. 12             D. 2

Câu 3: Nếu nhiệt lượng Q tính bằng Calo thì phải dùng biểu thức nào trong các biểu thức sau?
A. Q = 0,24.I².R.t           B. Q = 0,24.I.R².t             C. Q = 4,18.I.R2.t            D. Q = I².R.t

Câu 4: Năng lượng của dòng điện gọi là:
A. Cơ năng                     B. Nhiệt năng                    C. Quang năng               D. Điện năng

Câu 5: Đặt hiệu điện thế U = 18V lần lượt vào hai đầu điện trở R1 và R2 (R1 = 2R2) thì cường độ dòng điện qua các điện trở lần lượt là I1 và I2 (I2 = I1 + 3). Giá trị của I2 là:
A. 3,5A                           B. 9A                                 C. 6A                              D. 11,5A

Câu 6: Cho hai điện trở R1 = 20 và R2 = 40 mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế U thì hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R2 là 60V. Để cường độ dòng điện giảm đi 2 lần, người ta mắc nối tiếp thêm vào mạch một điện trở R3. Giá trị R3 là:
A. 90                            B. 120                             C. 30                            D. 60

Câu 7: Học sinh THCS làm thí nghiệm với nguồn điện có hiệu điện thế dưới bao nhiêu vôn thì an toàn?
A. 110V                           B. 40V                               C. 50V                             D. 220V  

Câu 8: Một điện trở con chạy được quấn bằng dây hợp kim nicrôm có điện  trở  suất  = 1,1.10-6  .m, đường kính tiết diện d1 = 0,5mm, chiều dài dây là 6,28 m. Điện trở lớn nhất của biến trở là:
A. 3,52.10-3                  B. 3,52                            C. 35,2                           D. 352  

Câu 9: Trong các đơn vị sau đây, đơn vị nào không phải là đơn vị của công?
A. Jun                              B. kW.h                             C. W                                 D. V.A.s

Câu 10: Khi mắc một bếp điện vào mạch điện có hiệu điện thế 220V thì cường độ dòng điện qua bếp là 4A. Hỏi trong thời gian 30 phút nhiệt lượng tỏa ra của bếp là:
A. 1584kJ                        B. 26400J                           C. 264000J                       D. 54450kJ

Bài 1. (1 điểm) Phát biểu nội dung định luật Jun-Lenxơ. Vieát hệ thöùc của định luật vaø giaûi thích caùc ñaïi löôïng trong coâng thöùc.

Bài 2. (2 điểm) Trên bóng đèn dây tóc có ghi 220V-100W.
a) Cho biết ý nghĩa các con số này.
b) Tính cường độ dòng điện định mức của đèn.
c) Tính điện trở của đèn khi nó sáng bình thường.
d) Nếu mắc bóng đèn này vào hiệu điện thế 100V thì công suất điện của đèn lúc đó là bao nhiêu?

Bài 3. (2 điểm) Cho mạch điện như hình vẽ bên:                                  K        R
Biết R = 30; Đ(12V-6W); UAB = 30V (không đổi);
biến trở MN.                                                                          A                                          C                     B     
   a) Tính điện trở của đèn.                                                                            Đ                    
   b) Khi K hở, đề đèn sáng bình thường thì phần biến                                                     M           N
trở tham gia vào mạch điện RMC phải có giá trị là bao 
nhiêu?
   c) Khi K đóng, độ sáng của đèn thay đổi thế nào? Muốn
đèn sáng bình thường thì ta phải di chuyển con chạy về 
phía nào? Tính phần biến trở RMC tham gia vào mạch điện 
lúc đó?
   d) Tính công suất tiêu thụ của mạch khi K đóng.