Cuốn sách Bộ đề kiểm tra tiếng anh 9 của tác giả Phạm Thị Thúy Hồng biên soạn dựa trên nội dung kiến thức và chủ điểm của từng bài học theo chương trình thí điểm mới nhất của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Nội dung sách gồm các bài kiểm tra 15 phút , kiểm tra 1 tiết và kiểm tra học kỳ theo thang điểm 10. Thứ nhất, sách lớp 9 gồm 12 đơn vị học bài, mỗi đơn vị sẽ bao gồm 5 đề kiểm tra 15 phút. Thứ 2, mỗi học kỳ có 2 bài kiểm tra 1 tiết. Như vậy cả năm sẽ có 4 bài kiểm tra 1 tiết. Ở đây sách cung cấp cho các bạn 5 đề kiểm tra 1  tiết với nhiều dạng, kiểu khác nhau. Đề kiểm tra 1 tiết(45 phút) gồm 4 phần: Nghe (Listening), Sử dụng tiếng anh (Use of English), Đọc (Reading) và Viết (Writing). Thứ 3, Kiểm tra học kỳ 1 gồm 5 đề kiểm tra học kỳ 2 cũng 5 đề. Trong phần kiểm tra học kỳ, có thêm phần thi nói với tỷ trọng 2 điểm cho mỗi phần bao gồm: Speaking,Listening, Use of English, Reading và Writing.

Bộ sách được biên soạn khoa học, rõ ràng, dễ hiểu, các bài kiểm tra bám sát từ vựng, ngữ pha[s, ngữ âm trong các đơn vị học bài sách giáo khoa tiếng anh 9.