Bài Tập Hình Học 12

 
Cuốn sách Bài Tập Hình Học Lớp 12 Sách được biên soạn bởi các tác giả: Nguyễn Mộng Hy, Khu Quốc Anh, Trần Đức Huyên. Gồm 149 trang do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành, sách cung cấp hệ thống bài tập Toán bổ trợ cho học sinh khối 12 trong quá trình học tập Hình học 12 cơ bản, có đáp số và hướng dẫn giải.Nhận xét