Thứ…..….,  ngày …...  tháng 11  năm 2020
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
Môn : Toán
Thời gian : 40 Phút

Họ và tên:............................................


Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng:
Bài 1: Trong các số dưới đây chữ số 7 trong số nào có giá trị là 7000: (0,5điểm)
A. 57 312 B. 71 608 C. 570 064 D. 56 738
Bài 2: Cách đọc: “Ba mươi lăm triệu bốn trăm sáu mươi hai nghìn hai trăm linh tám”. Đúng với số nào ?: (0,5điểm)
A. 35 462 2 C. 35 460 208
B. 35 462 280 D. 35 462 008
Bài 3: Số lớn nhất trong các số 79 217;  79 257;  79 381; 79 831: (0,5điểm)
A. 79 217 B. 79 257
C. 79 831 D. 79 381 
Bài 4: Các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: (0,5điểm)
A. 128; 276; 762; 549
B.  128; 276; 549; 762
C.  762; 549; 276; 128
D.  276; 549; 762; 128
Bài 5: Cho 2m 7cm = ..................... cm.   Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: (0,5điểm)
A. 27 B. 270 C. 207 D. 2007 
Bài 6: 3 tấn 72 kg = ............kg. (0,5điểm)
A. 30070 B. 30700 C. 3072 D. 3070
Bài 7: Giá trị của biểu thức 25 + 9 + 5 là: (0,5điểm)
A. 29 B. 59 C. 39 D. 49
Bài 8: Đặt tính rồi tính. (1 điểm)
a) 465218  + 342905
......................................................................................................................................................................................................... b) 839084  –  46937     
.................................................................................................................................................................................................

Bài 9: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:   (1 điểm)                            
a) MN vuông góc với NP.

b) MN vuông góc với MQ.

c) MQ vuông góc với QP.

Bài 10: Trong hình  bên có: (1điểm) 

góc nhọn         


góc vuông            

góc tù      

góc bẹt

Bài 11: Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 40 km, giờ thứ hai chạy được hơn giờ thứ nhất 8 km, giờ thứ ba chạy được 32  km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu ki-lô-mét ? (1,5điểm) 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 12: 2 bạn có 60 cái kẹo, nếu hà cho Lê 2 cái thì số kẹo của Hà gấp 2 lần Lê. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu cái kẹo?( 2 điểm)
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 13: Cành trên có 12 con chim, cành dưới có gấp đôi cành trên, Hỏi cả 2 cành có bao nhiêu con chim?( 1 điểm)
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN “TOÁN” LỚP 4
Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng: 0,5 điểm
Bài 1 2 3 4 5 6 7
Khoanh đúng A A C B C D C
Điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm
Bài 8: Tính: (1 điểm) 
a) 465218  + 342905
            465218
            342905
            808123    b) 839084  –  46937    
          839084
            46937
          792147                
Bài 9: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:   (1,5điểm)                            
a) MN vuông góc với NP.              S                
b) MN vuông góc với MQ.             Đ                 
c) MQ vuông góc với QP.               Đ              
Bài 10: Trong hình  bên có: (2điểm) 

góc nhọn         


góc vuông            

góc tù      

góc bẹt

Bài 11:  Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 40 km, giờ thứ hai chạy được 48 km, giờ thứ ba chạy được 53 km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu ki-lô-mét ? 
(2 điểm)
Bài giải
Cả ba giờ ô tô đó chạy được là:
40 + 48 + 53 = 141 (km)
Trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được là:
141 : 3 = 47 (km)
Đáp số: 47 km.