Câu 1

Các thông tin dữ liệu trên máy tính thường được lưu trữ ở :


Câu 2

Thiết bị lưu trữ nào được gắn cố định bên trong thân máy ?


Câu 3

Đúng ghi Đ, sai ghi S.

 

Ổ cứng là thiết bị lưu trữ có thể tháo rời khỏi máy tính một cách dễ dàng.

 Đĩa CD khi làm việc phải được đưa vào khay đựng đĩa CD.
 Thiết bị USB được gắn vào cổng USB.
 Thiết bị USB được lắp đặt trong thân máy.
 Ổ cứng, đĩa CD, USB được gọi là thiết bị lưu trữ ngoài.

Câu 4

Quan sát hình rồi điền tên các thiết bị bên dưới vào chỗ trống (…)

Câu 1

Em hãy chuẩn bị một USB, một đĩa CD rồi gắn lần lượt các thiết bị này vào đúng vị trí trên máy tính. Sau đó hãy chỉ ra tên gọi của USB và CD.Câu 2

Em hãy thực hành theo các yêu cầu sau :

a) Tạo thư mục có tên LUU TRU trong ổ đĩa (D:). Sau đó, tạo hai thư mục con có tên là HOC NHAC; HOC VE trong thư mục LUU TRU.

b) Chép hai thư mục con vừa tạo sang thư mục HOC TAP của thiết bị USB.

Hướng dẫn

a) Nháy đúp chuột để mở ổ đĩa (D:). Nháy nút phải chuột vào vùng trắng, chọn New Folder rồi đặt tên LUU TRU cho thư mục vừa tạo. Thực hiện tương tự để tạo thư mục con HOC NHAC; HOC VE.

b) Nhấn giữ phím Ctrl, đồng thời nháy chuột lần lượt vào thư mục HOC NHAC; HOC VE, sau đó nháy nút phải chuột, chọn Copy để sao chép dữ liệu.

- Cắm thiết bị USB vào máy tính. Sau đó nháy đúp chuột vào biểu tượng  để mở thiết bị USB trong cửa sổ Computer.

- Nháy nút phải chuột vào vùng trắng, chọn New Folder rồi đặt tên HOC TAP cho thư mục vừa tạo.

- Nháy đúp chuột để mở thư mục HOC TAP, sau đó nháy nút phải chuột, chọn Paste để dán dữ liệu.


Câu 1

Hãy sắp xếp các thiết bị lưu trữ thông tin dưới đây theo thứ tự dung lượng (khả năng lưu trữ dữ liệu) từ thấp đến cao.Câu 2

Câu nào không dùng để mô tả thiết bị lưu trữ ngoài của máy tính ?

 Thành phần lưu trữ thông tin dữ liệu.
 Tập hợp các chương trình của máy tính.
 Để làm việc với nó cần phải có các ổ đĩa chứa nó.
 Thiết bị lưu trữ dữ liệu tiện cho việc sử dụng, di chuyển, sao chép.
Câu 1

Các thông tin dữ liệu trên máy tính thường được lưu trữ ở :


Câu 2

Thiết bị lưu trữ nào được gắn cố định bên trong thân máy ?Câu 3

Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Lời giải chi tiết:

Ổ cứng là thiết bị lưu trữ có thể tháo rời khỏi máy tính một cách dễ dàng.

Đ Đĩa CD khi làm việc phải được đưa vào khay đựng đĩa CD.
 ĐThiết bị USB được gắn vào cổng USB.
 SThiết bị USB được lắp đặt trong thân máy.
Đ Ổ cứng, đĩa CD, USB được gọi là thiết bị lưu trữ ngoài.

Câu 4

Quan sát hình rồi điền tên các thiết bị bên dưới vào chỗ trống (…)
Câu 2

Em hãy thực hành theo các yêu cầu sau :

a) Tạo thư mục có tên LUU TRU trong ổ đĩa (D:). Sau đó, tạo hai thư mục con có tên là HOC NHAC; HOC VE trong thư mục LUU TRU.

b) Chép hai thư mục con vừa tạo sang thư mục HOC TAP của thiết bị USB.

Hướng dẫn

a) Nháy đúp chuột để mở ổ đĩa (D:). Nháy nút phải chuột vào vùng trắng, chọn New Folder rồi đặt tên LUU TRU cho thư mục vừa tạo. Thực hiện tương tự để tạo thư mục con HOC NHAC; HOC VE.

b) Nhấn giữ phím Ctrl, đồng thời nháy chuột lần lượt vào thư mục HOC NHAC; HOC VE, sau đó nháy nút phải chuột, chọn Copy để sao chép dữ liệu.

- Cắm thiết bị USB vào máy tính. Sau đó nháy đúp chuột vào biểu tượng  để mở thiết bị USB trong cửa sổ Computer.

- Nháy nút phải chuột vào vùng trắng, chọn New Folder rồi đặt tên HOC TAP cho thư mục vừa tạo.

- Nháy đúp chuột để mở thư mục HOC TAP, sau đó nháy nút phải chuột, chọn Paste để dán dữ liệu.


Câu 1

Hãy sắp xếp các thiết bị lưu trữ thông tin dưới đây theo thứ tự dung lượng (khả năng lưu trữ dữ liệu) từ thấp đến cao.Câu 2

Câu nào không dùng để mô tả thiết bị lưu trữ ngoài của máy tính ?

Lời giải chi tiết:

 Thành phần lưu trữ thông tin dữ liệu.
 Tập hợp các chương trình của máy tính.
 X Để làm việc với nó cần phải có các ổ đĩa chứa nó.
 Thiết bị lưu trữ dữ liệu tiện cho việc sử dụng, di chuyển, sao chép.