Câu 1

Đúng ghi Đ, sai ghi S.

 Thư mục có biểu tượng  

 Thư mục có thể không có tên.

 Mỗi tệp đều có tên để phân biệt.

 Thư mục có thể chứa các thư mục con và các tệp khác.

 Tệp có thể chứa một thư mục.

 Trong máy tính, thông tin được lưu trong các tệp.

 Thư mục được tổ chức giống như một ngăn chứa sách.


Câu 2

Em lựa chọn mục nào dưới đây để :

a) đổi tên tệp ?

 Delete          Copy      Rename

b) xóa tệp ?

 Delete          Copy      Cut


Câu 3

Nối hình ảnh với ý đúng.


Câu 4

Để sao chép tệp vi du.docx từ thư mục TO1 sang thư mục TO2, bạn nào đã thao tác đúng ?


Câu 1

Em hãy thực hiện các yêu cầu sau :

Yêu cầu 1. Gõ câu ca dao

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Lưu tệp vào thư mục LOP 4A đã tạo ở màn hình nền với tên “ca dao”.

Yêu cầu 2. Vẽ hình ngôi sao rồi lưu hình vẽ vào thư mục LOP 4B đã tạo tại màn hình nền với tên tệp “ngoi sao”.


Câu 2

Thực hành đổi tên tệp “ca dao” ở trên thành “cong on”.


Câu 3

Thực hành sao chép tệp “cong on” trong thư mục LOP 4A sang thư mục LOP 4B.
Câu 1

Em hãy xóa tệp “cong on” trong thư mục LOP 4B.


Câu 2

Do sơ ý nên Bảo đã lỡ tay xóa mất tệp “ngoi sao” được lưu trong thư mục LOP 4B của em. Theo em, có cách nào tìm lại được tệp đã bị xóa không ?
Câu 1

Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Lời giải chi tiết:

(Đ) Thư mục có biểu tượng  

(S) Thư mục có thể không có tên.

(Đ) Mỗi tệp đều có tên để phân biệt.

(Đ) Thư mục có thể chứa các thư mục con và các tệp khác.

(S) Tệp có thể chứa một thư mục.

(Đ) Trong máy tính, thông tin được lưu trong các tệp.

(Đ) Thư mục được tổ chức giống như một ngăn chứa sách.Câu 2

Em lựa chọn mục nào dưới đây để :

Lời giải chi tiết:

a) đổi tên tệp :

 Delete          Copy     (×) Rename

b) xóa tệp ?

(×) Delete          Copy      Cut


Câu 3

Nối hình ảnh với ý đúng.Câu 4

Để sao chép tệp vi du.docx từ thư mục TO1 sang thư mục TO2, bạn nào đã thao tác đúng ?


Câu 1

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn

Đối với Yêu cầu 1.

- Mở phần mềm Word để soạn thảo câu ca dao đó.

Sau đó chọn Save để lưu tệp với tên “ca dao” vào thư mục LOP 4A ở Destop.

Đối với Yêu cầu 2.

Mở chương trình vẽ Paint. Thực hiện vẽ hình ngôi sao rồi thực hiện lưu tệp tương tự như hướng dẫn ở Yêu cầu 1.Câu 2

Thực hành đổi tên tệp “ca dao” ở trên thành “cong on”.

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn

Mở thư mục LOP 4A, nháy nút phải chuột vào tệp “ca dao”, chọn mục Rename rồi gõ vào tên tệp mới “cong on”, sau đó nhấn Enter.


Câu 3

Thực hành sao chép tệp “cong on” trong thư mục LOP 4A sang thư mục LOP 4B.

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn

- Mở thư mục LOP 4A. Nháy nút phải chuột vào tệp “cong on”, chọn mục Copy.

- Tiếp tục mở thư mục LOP 4B. Chọn Paste để dán tệp “cong on”.

Câu 1

Em hãy xóa tệp “cong on” trong thư mục LOP 4B.

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn

- Nháy nút phải chuột vào tệp cần xóa, chọn Delete.

- Cửa số Delete xuất hiện. Nháy chuột vào Yes.

Lưu ý

- Tệp đã xóa không biến mất hoàn toàn mà được lưu trong Recycle Bin.

- Muốn tệp biến mất hoàn toàn khỏi bộ nhớ máy tính, em nháy nút phải chuột vào tệp cần xóa, sau đó nhấn giữ phím Shift và chọn Delete.


Câu 2

Do sơ ý nên Bảo đã lỡ tay xóa mất tệp “ngoi sao” được lưu trong thư mục LOP 4B của em. Theo em, có cách nào tìm lại được tệp đã bị xóa không ?

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn

Trước tiên, em cần vào Recycle Bin để tìm lại tệp “ngoi sao”. Nếu tìm thấy, em nháy nút phải chuột vào tệp, chọn Restore. Tệp “ngoi sao” sẽ được khôi phục lại trong thư mục LoP 4B đã lưu trước đó.