Câu 1

Hãy cho biết đâu là tệp ?


Câu 2

Đúng ghi Đ, sai ghi S.

 Tệp được tạo trong phần mềm Word thường có phần mở rộng là .docx
 Mỗi tệp đều phải có một cái tên để phân biệt.
 Tệp hinhve.png được tạo trong phần mềm Paint.
 Thư mục có tên mà không có phần mở rộng.
 Mỗi tệp chỉ được chứa trong một thư mục.
 Tệp được tạo trong phần mềm PowerPoint thường có phần mở rộng là .pptx.
 Tên tệp thường có hai phần là phần tên và phần mở rộng.


Câu 3

Hãy cho biết cách đặt tên tệp nào đúng ?Câu 1

Em thực hiện các yêu cầu sau :

- Tại màn hình nền, tạo hai thư mục có tên là LOP 4A, LOP 4B.

- Mở phần mềm Word, gõ một câu tục ngữ mà em đã học rồi lưu vào thư mục LOP 4A ở màn hình nền với tên “tuc ngu”.

- Mở phần mềm Paint, vẽ một hình ảnh tùy ý rồi lưu vào thư mục LOP 4A ở màn hình nền với tên “buc tranh”.

- Mở phần mềm PowerPoint, soạn một trang trình chiếu với dòng tiêu đề “Chào các bạn” rồi lưu vào thư mục LOP 4A ở màn hình nền với tên “bao cao”.


Câu 2

Em hãy cho biết bạn nào phát biểu sai ?

 Xuân : Trong một thư mục có thể có hai tệp cùng tên, cùng phần mở rộng.
 Hạ : Hai tệp có thể cùng tên, cùng phần mở rộng nhưng phải nằm ở hai thư mục khác nhau 
 Thu : Tệp có thể có tên mà không có phần mở rộng.
 Đông : Thư mục cũng như tệp, ngoài phần tên cần phải có phần mở rộng.

Câu 1

Chọn các ý đúng.

Thư mục có thể :

 Chứa các tệp.
 

Chứa các thư mục con.

 Chứa các tệp và thư mục con.
 Không chứa gì cả.


Câu 2

Giả sử bạn Nam có các tệp sau :

Em hãy giúp bạn Nam tạo ra các thư mục chứa các tệp trên một cách hợp lí nhất.

Chú ý

- Các tệp có phần mở rộng .mp3 là các tệp có nội dung bài hát.

- Các tệp có phần mở rộng là .jpg là các tệp có nội dung tranh ảnh.Câu 1

Hãy cho biết đâu là tệp ?


Câu 2

Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Lời giải chi tiết:

Đ Tệp được tạo trong phần mềm Word thường có phần mở rộng là .docx
Đ Mỗi tệp đều phải có một cái tên để phân biệt.
Đ Tệp hinhve.png được tạo trong phần mềm Paint.
Đ Thư mục có tên mà không có phần mở rộng.
Mỗi tệp chỉ được chứa trong một thư mục.
Đ Tệp được tạo trong phần mềm PowerPoint thường có phần mở rộng là .pptx.
Đ Tên tệp thường có hai phần là phần tên và phần mở rộng.


Câu 3

Hãy cho biết cách đặt tên tệp nào đúng ?
Câu 1

Lời giải chi tiết:

Em thực hiện theo các yêu cầu trên.


Câu 2

Em hãy cho biết bạn nào phát biểu sai ?

Lời giải chi tiết:

Xuân : Trong một thư mục có thể có hai tệp cùng tên, cùng phần mở rộng.
 ĐHạ : Hai tệp có thể cùng tên, cùng phần mở rộng nhưng phải nằm ở hai thư mục khác nhau 
 SThu : Tệp có thể có tên mà không có phần mở rộng.
 SĐông : Thư mục cũng như tệp, ngoài phần tên cần phải có phần mở rộng.
Câu 1

Chọn các ý đúng.

Thư mục có thể :

Lời giải chi tiết:

 Chứa các tệp.
 

Chứa các thư mục con.

X Chứa các tệp và thư mục con.
 Không chứa gì cả.

Câu 2

Giả sử bạn Nam có các tệp sau :

Em hãy giúp bạn Nam tạo ra các thư mục chứa các tệp trên một cách hợp lí nhất.

Lời giải chi tiết:

Tạo thư mục : AmNhac, TranhAnh, TaiLieu