Câu 1

Hãy cho biết đâu là thư mục ?


Câu 2

Quan sát hình rồi điền câu trả lời vào chỗ trống (….)
Câu 3

Điền các từ bên dưới vào chỗ trống (….) thích hợp.

Rename        Copy                Delete        Paste

a. Nháy nút phải chuột vào thư mục HOC TAP rồi chọn …. để xóa thư mục đó.

b. Nháy nút phải chuột vào thư mục HOC TAP rồi chọn …….. để nhập tên mới cho thư mục HOC TAP, sau đó nhấn phím Enter.

c. Nháy nút phải chuột vào thư mục HOC TAP rồi chọn ….. Mở thư mục BAI TAP, sau đó nháy nút phải chuột chọn ……… để sao chép thư mục HOC TAP sang thu muc BAI TAP.
Câu 1

Bên dưới là những tên sách cần được sắp xếp hợp lí trước khi đặt vào giá sách. Em hãy phân chia chúng vào từng ngăn hợp lí để thuận tiện cho việc tìm kiếm.
Câu 2

Em hãy tạo các thư mục bên dưới theo yêu cầu sau :

- Tại màn hình nền, tạo hai thư mục có tên BAI HOC và BAI TAP.

- Trong thư mục BAI HOC, tạo ba thư mục con : TOAN, TIENG VIET, TIENG ANH.

- Trong thư mục BAI TAP, tạo hai thư mục con : BAI TAP TOAN, BAI TAP TIENG VIET.

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn

- Nháy nút phải chuột vào màn hình nền, chọn New Folder. Thư mục mới được tạo sẽ xuất hiện trên màn hình nền. Em đặt tên BAI HOC cho thư mục vừa tạo.

- Thực hiện tương tự, tạo thư mục BAI TAP.

- Tiếp tục mở lần lượt thư mục BAI HOC, BAI TAP để tạo các thư mục con. Cách tạo thư mục con cũng tương tự như cách tạo hai thư mục ở trên.
Câu 3

Em hãy đổi tên các thư mục bên dưới theo yêu cầu sau :

- Thư mục TOAN đổi thành tên mới là MON TOAN;

- Thư mục TIENG VIET đổi thành tên mới là MON TIENG VIET;

- Thư mục TIENG ANH đổi thành tên mới là ENGLISH.

Câu 1

Em hãy sao chép các thư mục MON TOAN, MON TIENG VIET nằm trong thư mục BAI HOC vào thư mục BAI TAP.


Câu 2

Em hãy xóa các thư mục MON TOAN, MON TIENG VIET vừa được sao chép ở thư mục BAI HOC.Câu 1

Hãy cho biết đâu là thư mục ?


Câu 2

Quan sát hình rồi điền câu trả lời vào chỗ trống (….)


Câu 3

Điền các từ bên dưới vào chỗ trống (….) thích hợp.

Rename        Copy                Delete        Paste

Lời giải chi tiết:

a. Nháy nút phải chuột vào thư mục HOC TAP rồi chọn Delete để xóa thư mục đó.

b. Nháy nút phải chuột vào thư mục HOC TAP rồi chọn Rename để nhập tên mới cho thư mục HOC TAP, sau đó nhấn phím Enter.

c. Nháy nút phải chuột vào thư mục HOC TAP rồi chọn Copy. Mở thư mục BAI TAP, sau đó nháy nút phải chuột chọn paste để sao chép thư mục HOC TAP sang thu muc BAI TAP.
Câu 1

Bên dưới là những tên sách cần được sắp xếp hợp lí trước khi đặt vào giá sách. Em hãy phân chia chúng vào từng ngăn hợp lí để thuận tiện cho việc tìm kiếm.Câu 2

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn

- Nháy nút phải chuột vào màn hình nền, chọn New Folder. Thư mục mới được tạo sẽ xuất hiện trên màn hình nền. Em đặt tên BAI HOC cho thư mục vừa tạo.

- Thực hiện tương tự, tạo thư mục BAI TAP.

- Tiếp tục mở lần lượt thư mục BAI HOC, BAI TAP để tạo các thư mục con. Cách tạo thư mục con cũng tương tự như cách tạo hai thư mục ở trên.Câu 3

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn

- Nháy đúp chuột vào thư mục BAI HOC để mở.

- Nháy nút phải chuột vào thư mục TOAN, chọn Rename. Gõ tên mới MON TOAN rồi nhấn phím Enter.

- Thực hiện tương tự cho thư mục TIENG VIET, TIENG ANH.
Câu 1

Em hãy sao chép các thư mục MON TOAN, MON TIENG VIET nằm trong thư mục BAI HOC vào thư mục BAI TAP.

Hướng dẫn

Để sao chép các thư mục, em có thể lựa chọn một trong hai cách sau :

Cách 1.

- Mở thư mục BAI HOC, sau đó nháy nút phải chuột vào thư mục MON TOAN, chọn Copy để sao chép. Đóng thư mục BAI HOC.

Tiếp tục mở thư mục bai tap, nháy nút phải chuột vào vùng trắng, chọn Paste để dán thư mục MON TOAN vào thư mục bai tap.

- Thực hiện tương tự để sao chép thư mục MON TIENG VIET.

Cách 2.

- Mở thư mục BAI HOC, nhấn giữ phím Ctrl, đồng thời nháy chuột lần lượt vào thư mục MON TOAN, MON TIENG VIET, sau đó nhấn tổ hợp phím Ctrl + C để sao chép hai thư mục được chọn. Đóng thư mục BAI HOC.

- Mở thư mục BAI TAP, chọn Ctrl + V để dán hai thư mục đó.Câu 2

Em hãy xóa các thư mục MON TOAN, MON TIENG VIET vừa được sao chép ở thư mục BAI HOC.

Hướng dẫn

Để xóa thư mục, em có thể lựa chọn một trong hai cách sau :

Cách 1.

- Mở thư mục BAI HOC, nháy nút phải chuột vào thư mục MON TOAN, chọn Delete, sau đó nháy chuột vào Yes để đồng ý lệnh xóa thư mục.

- Thực hiện tương tự cho thư mục MON TIENG VIET.

Cách 2.

- Mở thư mục BAI HOC, nhấn giữ phím Ctrl và nhấn nút trái chuột lần lượt vào các thư mục MON TOAN, MON TIENG VIET, sau đó nháy nút phảu chuột, chọn Delete. Tiếp tục nháy chuột vào Yes để đồng ý lệnh xóa thư mục.

Lưu ý

- Trước khi xóa một thư mục hay một tệp nào đó thì em phải đóng tệp hoặc thư mục đó.

- Cần phải xem xét cẩn thận trước khi quyết định xóa một thư mục hay một tệp nào đó.