6.f Lũy thừa - Căn

 

Các hàm lũy thừa, hàm lũy thừa căn
• Các hàm lũy thừa và hàm lũy thừa căn có thể được sử dụng trong
phương thức tính toán Calculate, Statistics, Distribution, Equation/
Func, Inequality, Matrix, Table, Vector, Verify, và Ratio.
• Các hàm x2, x3, x-1 có thể được sử dụng khi tính toán số phức trong
phương thức Complex, và có hỗ trợ cho đối số của số phức.
• Các hàm , , , cũng có thể được sử dụng trong phương
thức Complex, miễn là không sử dụng các số phức cho đối số của
chúng.
Ví dụ 1: (1 + 1)2+2 = 16
1 1 2 2
Ví dụ 2: (52)3 = 15625
5 (x3)
Ví dụ 3: (√2 + 1)(√2 - 1) = 1
(MathI/MathO)
59
2 1 2 1
(LineI/LineO)
2 1 2 1
Ví dụ 4: 5√32 = 2
(MathI/MathO)
( ) 5 32
(LineI/LineO)
5 ( ) 32
Ví dụ 5: (-2)2
3 = 1,587401052
(MathI/MathO)
2 2 3
(LineI/LineO)
2 2 3
Ví dụ 6: 3√5 + 3√-27 = -1,290024053
(MathI/MathO)
60
( ) 5 ( ) 27
(LineI/LineO)
( ) 5 ( ) 27
Ví dụ 7: = 12
(MathI/MathO)

Nhận xét