Các hàm hyperbolic, hàm hyperbolic nghịch
đảo
Các hàm hyperbolic
• Các hàm hyperbolic có thể được sử dụng trong phương thức tính toán
Calculate, Statistics, Distribution, Equation/Func, Inequality, Matrix,
Table, Vector, Verify, và Ratio. Các hàm này cũng có thể được sử dụng
trong phương thức Complex, miễn là không sử dụng các số phức cho
đối số của chúng.
• Đưa vào một hàm từ menu xuất hiện khi bạn nhấn (Hyperbolic
Func)*.
* Tùy vào phương thức tính toán, bạn phải nhấn .
Ví dụ: sinh 1 = 1,175201194
(Hyperbolic Func)
54
(sinh) 1
Các hàm hyperbolic nghịch đảo
• Các hàm hyperbolic nghịch đảo có thể được sử dụng trong phương
thức tính toán Calculate, Statistics, Distribution, Equation/Func,
Inequality, Matrix, Table, Vector, Verify, và Ratio. Các hàm này cũng có
thể được sử dụng trong phương thức Complex, miễn là không sử
dụng các số phức cho đối số của chúng.
• Đưa vào một hàm từ menu xuất hiện khi bạn nhấn (Hyperbolic
Func)*.
* Tùy vào phương thức tính toán, bạn phải nhấn .
Ví dụ 1: cosh 0 = 1
(Hyperbolic Func)
(cosh) 0
Ví dụ 2: cosh-1 1 = 0
(Hyperbolic Func)
(cosh-1) 1