Đề bài

Câu 1. (5 điểm)

Điền những giá trị chưa biết vào những ô còn trống trong bảng, bằng cách thực hiện những tính toán theo mỗi cột.

 

SO2

Fe2O3

NaOH

Al

C2H6O

 

khí

rắn

rắn

rắn

lỏng

m

3,2 gam

1,6 gam

 

 

 

n

 

 

0,5 mol

 

0,2 mol

S

 

 

 

9.1023

 


Câu 2. (5 điểm)

Tính thể tích của hỗn hợp khí (đktc) gồm 22 gam khí CO2 ; 0,5 mol khí CO2; 3.1023 phân tử CO.


Lời giải chi tiết

Câu 1. (5 điểm)

 

SO2

khí

Fe203

rắn

NaOH

rắn

AI

rắn

C2H6O

lỏng

m

3,2 gam

1,6 gam

20 gam

40,5 gam

9,2 gam

n

0,05 mol

0,1 mol

0,5 mol

1,5 mol

0,2 mol

S

3.1022

6.1022

3.1023

9.1023

12.1022

 

phân tử

phân tứ

phân tử

phân tử

phân tử

Câu 2. (5 điểm)

Thể tích của hỗn hợp khí:

Vhh=(2244+0,5+3.10236.1023).22,4