Đề kiểm tra một tiết ĐS> 11 chương 2 trường THPT số 1 Bảo Yên – Lào CaiTRƯỜNG THPT SỐ 1 BẢO YÊN KIỂM TRA MỘT TIẾT ĐS> 11 CHƯƠNG 2 Thời gian làm bài: 45 phút Họ và tên học sinh: ................................................................ Lớp: .................... MÃ ĐỀ 01 I. UPHẦN TRẮC NGHIỆMU (5 điểm): (Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án được lựa chọn) Câu 1: Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Có thể lập được bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số khác nhau? A. 5040 B. 930 C. 720 D. 210 Câu 2: Cho một hộp kín trong có chứa 3 quả cầu màu đỏ, 4 quả cầu màu xanh. Nhặt ra 3 quả cầu. Xác suất đề nhặt được 3 quả cầu cùng màu là: A. 1 12 B. 1 5 C. 1 7 D. 1 6 Câu 3: Từ các chữ số 1, 2, 3, 4. Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số? A. 48 B. 120 C. 24 D. 100 Câu 4: Cho biểu thức 3 2 1 3. 3. 52( 1) CAn n n + −=− . Khi đó giá trị n thỏa mãn là: A. 5 B. 13 C. 7 D. 10 Câu 5: Cho nhị thức 9 2 1 x x     −   . Số hạng chứa xP 3 P là: A. 36 B. -36xP 3 P C. 36xP 3 P D. – 36 Câu 6: Một chi đoàn có 15 đoàn viên trong đó có 8 nam và 7 nữ. Có bao nhiêu cách chọn ra 4 đoàn viên của chi đoàn đó để lập một đội thanh niên tình nguyện. A. 35 B. 1260 C 32760 D. 1365 Câu 7: Số cách lấy 3 con tú lơ khơ trong bộ bài 52 quân là: A. 1304 B. 450 C. 22100 D. 2652 Câu 8: Từ các số 1, 2, 4, 6, 8, 9 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau? A. 720 B. 1 C. 36 D. 24 Câu 9: Cho một hộp kín trong có chứa 3 quả cầu màu đỏ, 4 quả cầu màu xanh. Nhặt ra 2quả cầu. Xác suất để nhặt được 2 quả cầu có đủ cả 2 màu là: A. 1 3 B. 1 7 C. 2 3 D. 6 7 Câu 10: Gieo một con súc sắc cân đối đồng chất hai lần. Xác suất để tổng số chấm trên hai lần gieo bằng 6 là: A. 5 36 B. 1 6 C. 7 36 D. 1 2 II. UPHẦN TỰ LUẬNU (5 điểm) Câu 11 (2 điểm): Cho các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau tạo thành từ các chữ số đã cho. Câu 12 (1 điểm): Tìm hệ số của xP 2012P trong khai triển của nhị thức     −   2011 2 3 2 x x . Câu 13 (2 điểm): Cho một hộp kín có chứa 4 bi xanh, 5 bi vàng. Nhặt ngẫu nhiên 3 viên bi. Tính xác suất của các biến cố: a. Ba viên bi chọn ra có cùng màu. b. Ba viên bi lấy ra có ít nhất 1 viên bi xanh. ---------- HẾT ----------

Nhận xét