Nhiệt độ 0 tuyệt đối là -273,15°C  0K hay -459,67°F)

-273,15°C --- Nitơ đóng băng --- -210°C --- Nitơ lỏng --- -196oC --- Nitơ khí --- +oC