A. Lý thuyết

Ví dụPhân tích đa thức x2 – 4x + xy – 4y  thành nhân tử.

Lời giải:

    x2 – 4x + xy – 4y 

= (x2 – 4x) + (xy – 4y) 

= x(x – 4) + y(x – 4)

= (x – 4)(x + y)
B. Bài tập tự luyện.

Bài 1: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử.

a) a4 – 8a3 + a2 – 8a

b) x2 – bx + ax – ab

c) 2xy + 4z + 8y + xz


Bài 2: Tìm x biết:

x(x + 2) + x2 = – 2x.


Bài 3: Tính nhanh:

a) 15.55 + 37.122 + 15.45 – 37.22;

b) 252 + 352 – 90 + 70.25.


Bài 4: Tính giá trị của biểu thức A = x2 + y2 – 9z2 + 2xy khi x + y – 3z = 0.