1. Window trong javascript là gì?

Trong javascript, window là một đối tượng thuộc nhóm BOM - tức là một object có những phương thức và thuộc tính được dùng để xử lý trình duyệt.


Công dụng của window chủ yếu là các thao tác với trình duyệt như: Tính chiều cao - di chuyển - thay đổi kích thước - mở ra một tab mới - lấy đường dẫn url của website. Vì vậy, nếu bạn đang xây dựng giao diện responsive thì sẽ cần sử dụng đến đối tượng này.

2. Window.innerHeight - lấy kích thước trình duyệt

Để lấy kích thước chiều cao và chiều rộng của trình duyệt thì chúng ta sử dụng đối tượng window, tuy nhiên với mỗi trình duyệt thì có những cách lấy khác nhau.

Đối với Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, và Safari thì cú pháp như sau:

1
2
3
4
5
// lấy chiều cao
var heightBrowser = window.innerHeight;
 
// lấy chiều rộng
var widthBrowser = window.innerWidth;

Đối với Internet Explorer các version 5,6,7,8 thì cú pháp như sau:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
// Lấy chiều cao
var height = document.documentElement.clientHeight;
// hoặc
var height = document.body.clientHeight;
 
// Lấy chiều rộng
var width = document.documentElement.clientWidth;
// hoặc
var width = document.body.clientWidth;

Việc tương thích với các trình duyệt quá rắc rối phải không nào? Vậy có cách nào giải quyết vấn đề này không? Câu trả lời là có bằng cách sử dụng một mẹo nhỏ như sau:

1
2
3
4
5
6
7
var width = window.innerWidth
        || document.documentElement.clientWidth
        || document.body.clientWidth;
 
var height = window.innerHeight
        || document.documentElement.clientHeight
        || document.body.clientHeight;

Hai dấu || có ý nghĩa rằng nếu vế trái không thực hiện được thì nó sẽ lấy vế phải và cứ như vậy cho tới khi lấy được thì dừng.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
var width = window.innerWidth
|| document.documentElement.clientWidth
|| document.body.clientWidth;
 
var height = window.innerHeight
|| document.documentElement.clientHeight
|| document.body.clientHeight;
 
document.write("Trình duyệt có chiều rộng là: " + width + "<br/>");
document.write("Trình duyệt có chiều cao là: " + height + "<br/>");


3. Thao tác đối tượng window trong javascript

Đối tượng window cung cấp một số phương thức giúp thao tác với trình duyệt dễ dàng hơn.

window.open() - mở một cửa sổ mới

Cú phápwindow.open(url, name, options)


Trong đó:

 • url : là đường dẫn website bạn muốn mở
 • name: là tên bạn đặt cho cửa sổ này
 • options: là một chuỗi các thông số được cách nhau bởi dấu phẩy, sau đây là các thông số thông dụng:
  • height=pixels : chiều cao của cửa sổ
  • width=pixels: chiều rộng của cửa sổ
  • top=pixels: vị trí hiển thị cửa sổ so với lề trên
  • left=pixels: vị trí hiển thị cửa sổ so với lề trái
  • menubar=yes|no|1|0: có hiển thị thanh menu hay không?
  • resizable=yes|no|1|0: có hiển thị biểu tượng resize cửa sổ hay không?
  • scrollbars=yes|no|1|0: có hiển thị thanh cuộn hay không?
  • status=yes|no|1|0: có hiển thị thanh trạng thái hay không?
  • titlebar=yes|no|1|0: có hiển thị titlebar hay không?
  • toolbar=yes|no|1|0: có hiển thị toolbar hay không?
  • fullscreen=yes|no|1|0: có hiển thị biểu tượng fullscreen hay không?


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
<html>
    <body>
      <script language="javascript">
         
        var windowChild = null;
         
        function openWindow()
        {
          windowChild = window.open('https://freetuts.net', "windowChild", "width=500, height=500");
            return false;
        }
         
      </script>
      <a href="#" onclick="return openWindow()">Open</a>
    </body>
</html>
</script>


window.close() - đòng cửa sổ

Sau khi mở cửa sổ thì để đóng cửa sổ đó chúng ta sử dụng lệnh windowObj.close(), trong đó windowObj là cửa sổ mà ta sử dụng lệnh window.open() tạo ra.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
<html>
    <body>
      <script language="javascript">
         
        var windowChild = null;
         
        function openWindow()
        {
            windowChild = window.open('https://freetuts.net', "windowChild", "width=500, height=500");
            return false;
        }
         
        function closeWindow()
        {
            windowChild.close()
            return false;
        }
      </script>
      <a href="#" onclick="return openWindow()">Open</a>
      <a href="#" onclick="return closeWindow()">Close</a>
    </body>
</html>


window.moveTo() - di chuyển cửa sổ

Sau khi mở một cửa sổ nếu muốn di chuyển nó thì ta dùng lệnh windowObj.moveTo(top, left), trong đó:

 • top: là số pixels so với lề trên
 • left: là số pixels so với lề trái


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
<html>
    <body>
      <script language="javascript">
         
        var windowChild = null;
         
        function openWindow()
        {
            windowChild = window.open('https://freetuts.net', "windowChild", "width=500, height=500");
            return false;
        }
         
        function moveWindow()
        {
            windowChild.moveTo(500, 100);
            windowChild.focus();
            return false;
        }
      </script>
      <a href="#" onclick="return openWindow()">Open</a>
      <a href="#" onclick="return moveWindow()">Move</a>
    </body>
</html>


window.resizeTo() - thay đổi kích thước cửa sổ

Lúc mở cửa sổ bạn sẽ thiết lập height và with cho window, tuy nhiên nếu sau khi mở bạn muốn thay đổi thì sử dụng hàm windowObj.resizeTo(width, height), trong đó:

 • width: chiều rộng của cửa sổ
 • height: chiều cao của cửa sổ


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
<html>
    <body>
      <script language="javascript">
         
        var windowChild = null;
         
        function openWindow()
        {
            windowChild = window.open('https://freetuts.net', "windowChild", "width=500, height=500");
            return false;
        }
         
        function resizeWindow()
        {
            windowChild.resizeTo(1000, 1000);
            windowChild.focus();
            return false;
        }
      </script>
      <a href="#" onclick="return openWindow()">Open</a>
      <a href="#" onclick="return resizeWindow()">Resize</a>
    </body>
</html>


window.location.href - lấy url website

Nếu bạn muốn lấy đường dẫn hiện tại của trang web thì sử dụng lệnh sau.

1
let url = window.location.href;