Loại chiêu hỗ trợ : đi rừngBảng ngọc
Phù hiệu

Trang bị 1 :