Download mod damage_indicator_v1.0.2:
 https://drive.google.com/open?id=1eTytgIZHQk5nBcJwWfW0NTNo-G39mCbC

Hướng dẫn tải và cài đặt mod .mcaddon cho Minecraft PE

Giới hạn từ phiên bản 1.12 về sau


Hình ảnh minh họa