Tìm dữ liệu document ở chỗ filter , nhập dạng JSON 


Nhấn nút Insert Document


Tìm dữ liệu document mới tạo ở chỗ filter , nhập dạng JSON