ĐỀ 4 Bài 1: Thực hiện các phép tính : a) 1001– –174 1323 – 30 33          b)     2 3. – 5 3. – 5 – 60  Bài 2: Tìm x, biết : a) x     32 –14  b) 5 –13 47 x  c) 2 3 2 15 x     Bài 3: Tìm các số nguyên x để biểu thức A là một số tự nhiên: A x  –15: – 7   Bài 4: Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần –129; 14; 1584; 2267; –160; – 232; –1124; 2012 . Bài 5: Tìm tổng các số nguyên x thoả mãn: –2017 0  x .