Vào link
https://visualstudio.microsoft.com/downloads/

Chọn Enterprise, nhấn nút Free trial
Để tải file và cài đặt