Giới thiệu
https://docs.bitfinex.com/docs

Tài liệu các API trong bitfinex
https://docs.bitfinex.com/reference#rest-auth-orders-history

Check trạng thái hiện tại của hệ thống "Hoạt động" hoặc "Bảo trì"
https://api-pub.bitfinex.com/v2/platform/status

out
[1]
1 = hoạt động, 0 = bảo trì
Chưa test được
Hiển thị giá mua và bán tốt nhất hiện tại, giá giao dịch cuối cùng, cũng như thông tin về khối lượng hàng ngày và biến động giá trong ngày qua. Điểm cuối có thể truy xuất nhiều mã bằng một truy vấn duy nhất

Hiển thị giá mua và bán tốt nhất hiện tại, giá giao dịch cuối cùng, cũng như thông tin về khối lượng hàng ngày và biến động giá trong ngày qua.
https://api-pub.bitfinex.com/v2/ticker/tBTCUSD

out
[
37970,
11.414709449999998,
37974,
10.47022528,
1148,
0.0312,
37970,
5634.06799354,
38485,
36596.6008964
]
[
  BID,                                                         Price of last highest bid
  BID_SIZE,                                               Sum of the 25 highest bid sizes  
  ASK,                                                         Price of last lowest ask
  ASK_SIZE,                                               Sum of the 25 lowest ask sizes  
  DAILY_CHANGE,                                 Amount that the last price has changed since yesterday
  DAILY_CHANGE_RELATIVE,             Relative price change since yesterday (*100 for percentage change)
  LAST_PRICE,                                         Price of the last trade
  VOLUME, 
  HIGH,                                                       Daily high
  LOW                                                         Daily high
]


// funding
[0.00018315342465753423,0.00018315,120,34243115.03771697,0.00010211,2,3877715.47529209,-0.0000255,-0.1375,0.00016,256935260.47373685,0.00025,0.0000011,null,null,696152.15101251]Cung cấp dữ liệu lịch sử về giá thầu tốt nhất và yêu cầu ở khoảng thời gian 10 giây.


out
[["tBTCUSD",37916,null,37917,null,null,null,null,null,null,null,null,1645593640000],

[
  [
    SYMBOL,
    BID,                                    Price of last highest bid         
    PLACEHOLDER, 
    ASK,                                   Price of last lowest ask
    PLACEHOLDER, 
    PLACEHOLDER, 
    PLACEHOLDER, 
    PLACEHOLDER, 
    PLACEHOLDER, 
    PLACEHOLDER, 
    PLACEHOLDER,
    PLACEHOLDER,
    MTS                                    Millisecond timestamp
  ]
  ...
]
Lịch sử giao dịch gần đây gồm chi tiết như giá cả, kích thước và thời gian

out
[[1011875277,1645593960589,-0.0526,37910],...]

[
  [
    ID,
    MTS, millisecond time stamp
    AMOUNT,
    PRICE
  ]
]
Theo dõi đặt lệnh 
https://api-pub.bitfinex.com/v2/book/tBTCUSD/P0
[[37958,1,0.13048952], ...]

[
  [
    PRICE,
    COUNT,
    AMOUNT
  ],
  ...
]API lất tỷ giá BTC với USD
https://api-pub.bitfinex.com/v2/ticker/tBTCUSD

API lấy các lệnh đặt buy, sell

Để giới hạn kết quả ở 120 và sắp xếp từ cũ sang mới