ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1

PHÒNG GD VÀ ĐT QUẬN 1

 

ĐỀ ĐỀ NGHỊ

 

(Đề chỉ có một trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2018 - 2019

Môn thi: VẬT LÝ - LỚP 9

Thời  gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

 

 

ĐỀ BÀI:

 

Câu 1: (2,0 điểm) Xem bảng điện trở suất ở 20oC của một số kim loại.

 

Kim loại

Điện trở suất

ρ (Ω.m)

Bạc

1,6. 10-8

Đồng

1,7. 10-8

Nhôm

2,8. 10-8

Vonfam

5,5. 10-8

Sắt

12,0. 10-8

 

a) Trong các kim loại ở bảng trên, hãy cho biết kim loại nào dẫn điện tốt nhất? Kim loại nào dẫn điện kém nhất?

b) Một dây dẫn bằng đồng có chiều dài 10m, có tiết diện 0,1mm2. Tính điện trở của dây dẫn.

 

Câu 2: (1,5 điểm) Để an toàn khi sử dụng điện, theo em cần làm những việc gì?

Để sử dụng tiết kiệm điện năng, theo em cần làm những việc gì?


           

Câu 3: (2,0 điểm) Phát biểu qui tắc nắm tay phải.

Kim nam châm khi đặt trước đầu ống dây dẫn có dòng điện chạy qua đứng yên như hình 1. Hãy xác định tên các từ cực của ống dây và của kim nam châm.

 

Câu 4 (1,5 đ) Trên  một ấm điện có ghi 220V – 1100W. Em hãy

a.      Cho biết ý nghĩa các số ghi trên ấm điện.

b.      Tính giá trị điện trở của ấm điện khi ấm hoạt động bình thường.

 

Câu 5: (3,0 điểm) Đoạn mạch AB gồm hai điện trở R1 = 10Ω nối tiếp điện trở R2 = 40Ω. Đặt hiệu điện thế không đổi U = 24V giữa hai đầu đoạn mạch AB.

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB và hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở.


b) Tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB.

c) Mắc thêm điện trở R3  song song với điện trở R1 như hình 2. Tính điện trở R3 để cường độ dòng điện qua R3 bằng 1/5 cường độ dòng điện qua R2.

 

 

 

-Hết-