ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1

PHÒNG GD VÀ ĐT QUẬN 1

 

ĐỀ ĐỀ NGHỊ

 

(Đề chỉ có một trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2018 - 2019

Môn thi: VẬT LÝ - LỚP 8

Thời  gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

 

 

ĐỀ BÀI:

 

 

Câu 1: (1,5 điểm)

a.      Quán tính là gì?

b.     Khi bút tắt mực, ta vẩy mạnh, bút lại có thể viết tiếp được. Hãy giải thích hiện tượng.

 

Câu 2: (2 điểm)

Người tài xế đang lái xe chạy trên đường như hình 1.

a) Nếu chọn tài xế làm mốc, trong các vật sau: Xe ôtô, cột điện, vật nào chuyển động? vật nào đứng yên?

b) Nếu chọn người đứng bên đường làm mốc, trong các vật sau: Xe ôtô, cột điện, vật nào chuyển động? vật nào đứng yên?

 

Câu 3: (2 điểm)

Để đo tốc độ xe chuyển động trên đường người ta dùng thiết bị có tên gọi là gì? Hãy giải thích cơ chế hoạt động của nó?                                                             

 

Câu 4: (2 điểm)

Biểu diễn các lực sau ( Nêu rõ điểm đặt, phương, chiều và độ lớn của các lực đó) .

a.      Lực kéo hợp với pơng ngang một góc 300, chiều hướng lên qua phải, độ lớn 60N. Trọng lực, đ lớn 40 N. Lực ma sát trượt, độ ln 20 N.

b.      Treo một vật vào một lực kế thấy lực kế chỉ 45 N.

 

Câu 5: (2,5 điểm)

Một bình chứa đầy nước cao 1,2 m. Áp suất khí quyển tác dụng lên mặt nước bằng 0,9 atm.

a. Tính tổng áp suất của không khí và nước tác dụng lên đáy bình. Cho trọng lượng riêng của nước bằng 10000 N/m3.

            b. Tính áp lực tác dụng lên một van sát đáy bình có diện tích bằng 2 cm2.

 

 

 

-------------------------- Hết ---------------------------------