PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 1

TRƯỜNG  THCS VÕ TRƯỜNG TOẢN

Họ tên HS:..................................................

Lớp: …………       Số báo danh: …………

ĐỀ KIỂM TRA ĐỀ NGHỊ HÓA 8

Năm học: 2018 - 2019

Môn: Hóa học - Ngày: …/... /2018

Thời gian: 45 phút

MẬT MÃ

STT

Chữ ký

của GT:

%--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐIỂM

LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN

MẬT MÃ

STT

 

 

Chữ ký

của GK:

ĐỀ A

Câu 1: (3,5 điểm) Hoàn thành các phản ứng hóa học sau , ghi rõ điều kiện phản ứng xảy ra , phân loại phản ứng hóa học :

1.     K2O   +   H2O → ?

2.     H2   +  Fe2O3  ?   +   ?

3.     H2O → ?   +   ?

4.     Al    +   H2SO4    ?    +    ?

5.     KClO3 → ?    +   ?

6.     P2O5   +   H2O → ?

 

Câu 2: ( 1,5 điểm) Bằng phương pháp hóa học , nhận biết các dung dịch sau : Giấm ăn , nước muối sinh lý , nước rửa chén , nước cất .

 

Câu 3: ( 2 điểm) Phân loại , gọi tên , viết công thức hóa học các chất sau :

CÔNG THỨC HÓA HỌC

PHÂN LOẠI

TÊN GỌI

SiO2

 

 

 

 

Axit nitric

FeCl3

 

 

 

 

Nhôm hidroxit

H2S

 

 

NaOH

 

 

 

Bazơ không tan

 

 

 

Sắt ( III ) Oxit

 

Câu 4:(3 điểm) Cho 13 gam kẽm tác dụng với dung dịch có chứa 43,8 gam axit clohidric HCl

a.      Viết phương trình hóa học

b.     Tính khối lượng chất dư sau phản ứng ?

c.      Tính thể tích khí Hidro ở đktc sinh ra ?

d.     Tính khối lượng dung dịch axit clohidric khi nồng độ dung dịch là 10%

( Cho Zn = 65 ; H = 1 ; Cl = 35,5 )