TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH

ĐỀ THI HKII - NĂM HỌC 2018-2019

MÔN: HÓA HỌC - THỜI GIAN: 45 PHÚT

 

Câu 1. (3 điểm) Hoàn thành bảng sau: 

Công thức hóa học

Tên gọi

Phân loại

N2O5

 

 

NaOH

 

 

H3PO4

 

 

CaCO3

 

 

Al(NO3)3

 

 

FeCl3

 

 

 

Câu 2. (2 điểm) Hoàn thành các phản ứng sau đây: 

a. Fe  +    HCl                           

b. Na2O     +  H2O      

c. KMnO4                                              

d. Ba +  H2O     

                                     

Câu 3. (1 điểm) Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất rắn sau: CaO ; P2O5 ; ZnO.

 

Câu 4. (1,5 điểm) Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học khi cho:

a. Cho dung dịch axit clohiđric (HCl) vào ống nghiệm chứa kim loại kẽm.

b. Dẫn khí hidro qua bột đồng (II) oxit đun nóng.

 

Câu 5. (2,5 điểm) Cho 4,8 gam Magie tác dụng với 182,5 gam dung dịch axit clohiđric 10%. Sản phẩm thu được muối Magie clorua và khí hidro (đktc).

a. Tính khối lượng muối Magie clorua thu được và thể tích khí hiđro thoát ra (đktc).

b. Tính khối lượng chất còn dư sau phản ứng.

 

(Cho: H= 1; O= 16; Mg= 24; Cl= 35,5)