ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1

TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU

ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ HỌC KỲ 1

NĂM HỌC 2018 - 2019

Môn: VẬT LÝ - KHỐI: 6

Câu 1: (2,0 đ) Hãy kể tên những loại thước đo độ dài mà em biết? GHĐ và ĐCNN của thước là gì?

Áp dụng: Quan sát hình vẽ bên dưới, em hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của thước?

 

Câu 2: (2,0 đ) Thế nào là trọng lực? Trọng lực có phương và chiều như thế nào?

Áp dụng: Một chiếc thuyền đang nằm yên trên mặt nước. Em hãy cho biết có những lực nào tác dụng lên chiếc thuyền? Các lực này có phương và chiều như thế nào?

 

Câu 3: (1,5 đ) Nêu định nghĩa khối lượng riêng của một chất? Viết công thức tính khối lượng riêng?

Áp dụng: Nói khối lượng riêng của nhôm là 2700 kg/m3 nghĩa là gì?

 

Câu 4: (2,0 đ) Đổi đơn vị

a. 0,25 km =                            m    

b. 250g =                               lạng

c. 25 dm3 =                              l

d.15kg =                              tấn

 

 

Câu 5: (1,0 đ) Một bình chia độ chứa nước ngang vạch 70 cm3. Thả 6 viên bi giống nhau vào bình, mực nước trong bình dâng lên đến vạch 124 cm3. Hỏi thể tích của 1 viên bi là bao nhiêu?

 

Câu 6: (1,5 đ) Một vật có khối lượng là 0,078kg và có thể tích là 0,00001m3.

a. Tính khối lượng riêng của chất làm nên vật? Cho biết vật làm bằng chất gì?

b. Tính trọng lượng riêng của vật?

( D sắt= 7800kg/m3, D đá= 2600kg/m3, Dnhôm= 2700kg/m3)

 

 

HẾT