ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - Năm học 2018-2019
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
MÔN: Vật Lí 6

Trường :THCS Minh Đức

Thời gian làm bài: 45 phút

 

(Không kể thời gian phát đề)

 

ĐỀ:

Câu 1: (2.5điểm)

a)  Khối lượng là gì? Dùng dụng cụ nào để đo khối lượng?

b)  Thế nào là hai lực cân bằng? Cho một ví dụ về hai lực cân bằng?

 

Câu 2: Đổi các đơn vị sau: (2.0 điểm)

a) 3 m3  =  ………….lít.        c) 50m  = …….......km.  

b) 0,75t = ...................kg.       d) 50cm3= .................cc. 

                          

Câu 3: (1.5 điểm)

Hãy cho biết đơn vị chính thức đo thể tích của nước ta? Kể tên 2 dụng cụ ta thường dùng  để đo thể tích chất lỏng?

 

Câu 4: (3 điểm)

Một bức tượng đặc làm bằng vàng. Các phép cân và đo cho biết bức tượng có khối lượng là 1,8kg và thể tích là 0,0001m3

a)     Tính khối lượng riêng của chất làm bức tượng trên?

b)     Cho biết bức tượng được làm bằng vàng nguyên chất hay có pha bạc, đồng ? Vì sao? Cho biết khối lượng riêng của vàng là 19300kg/m3

 

Câu 5:( 1.0 điểm)

Em  có một bình chia độ có giới hạn đo 40ml, độ chia nhỏ nhất của bình là 5ml đã bị mờ từ vạch số 0 đến vạch 20ml. Làm thế nào để đong được 15ml.