PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 1

TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN

ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ 1

NĂM HỌC 2018 - 2019

Môn: VẬT LÝ - KHỐI: 6

Thời gian làm bài: 45 phút ( Không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (2.0 điểm) : Em hãy chọn ra câu sai trong các câu sau, nếu sai hãy sửa lại cho đúng.

a) 1,2 tạ = 1200kg.                     

b) 0,5ml = 0,000005m3.

c) Độ lớn lực hút của trái đất tác dụng lên mọi vật là như nhau.

d) Trên một cây thước từ vạch số 0 đến vạch số 1cm được chia thành 4 đoạn bằng nhau. Vậy độ chia nhỏ nhất của thước là 0,2cm.

e) Móc vật vào lò xo treo thẳng đứng, khi vật nằm yên nếu trọng lượng vật treo tăng bao nhiêu lần thì chiều dài lò xo tăng bấy nhiêu lần.

f) Để đo khối lượng riêng của một vật rắn không thấm nước và bỏ lọt vào bình chia độ thì ta có thể dùng bình chia độ và dùng cân.


Câu 2: (2.0 điểm)   

a) Cho biết kết quả tác dụng của một lực lên một vật?

b) Một vật có khối lượng 90kg. Hỏi có hai người cùng kéo vật lên theo phương thẳng đứng với mỗi lực có độ lớn là 400N thì có thể kéo vật lên được không? Tại sao?

 

Câu 3: (1.0 điểm) : Treo 1 vật có khối lượng là 100g thì lò xo giãn ra 2cm. Hỏi treo vật có trọng lượng là 1.5N lò xo giãn ra bao nhiêu cm?

 

Câu 4: ( 1.5 điểm)

a)     Khối lượng của một vật cho biết điều gì?

b)    Trước một cây cầu có biển báo ghi 10T. Số đó cho biết điều gì?

 

Câu 5: (3,5 điểm)

Bạn A cho nước vào một bình chia độ như hình bên. Sau đó, bạn nhúng chìm một thỏi sắt vào nước trong bình thì thấy mực nước trong bình ngang với vạch 10.

a)     Hãy cho biết giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của bình chia độ này.

b)    Hãy tính thể tích của thỏi sắt.

c)     Hãy cho biết thỏi sắt nặng bao nhiêu kg? Biết rằng khối lượng riêng của sắt là 7,8g/cm3.