Đề 20. Đại số - Chương 2 Bài 1 (2,0 điểm) Tìm m để: a) Hàm số y (m 2 m 1)x 10     là hàm số đồng biến. b) Hàm số y ( m 3)x 2    là hàm số nghịch biến. Bài 2 (5,0 điểm): Cho hai hàm số: y x 2   (d1) và 1 y x 1 2    (d2). a) Vẽ (d1) và (d2) trên cùng hệ trục tọa độ. b) Xác định tọa độ giao điểm của (d1) và (d2) bằng phép toán. c) Viết phương trình đường thẳng (d3) qua O(0; 0) và song song với (d1). Tìm tọa độ giao điểm M của (d3) và (d1). Bài 3 (2,0 điểm): Cho: y = (m + 1)x – 2 (d) và y = 2x + 3 (d). a) Tìm m để (d) cắt (d) tại điểm có tung độ là – 1. Lúc này vẽ đồ thị của hai đường thẳng trên cùng một mặt phẳng tọa độ. Tìm tọa độ giao điểm của (d) với trục tung và với trục hoành.b) Viết phương trình (D) song song với (d) và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 2. Tìm tọa độ gioa điểm của (d) và (D). Bài 4 (1,0 điểm): Chứng minh rằng đường thẳng (m – 2)x + (m – 1)y = 1 (m là tham số) luôn luôn đi qua một điểm cố định với mọi giá trị của m