Đề 24. Đại số - Chương 2 Bài 1 (2,0 điểm) Tìm m để: a) Hàm số m 2 y x 3 m 2     là hàm số bậc nhất. b) Hàm số y (5 2m)x 3m 4     là hàm số đồng biến. Bài 2 (5,0 điểm): Cho hai hàm số: x y 3 2   (d1) và y 3x 4    (d2). a) Vẽ (d1) và (d2) trên cùng hệ trục tọa độ. b) Xác định tọa độ giao điểm A của (d1) và (d2) bằng phép toán. c) Gọi B và C lần lượt là giao điểm của (d1) và (d2) với trục tung Oy. Tính chu vi và diện tích ABC (đơn vị đo trên các trục tọa độ là cm)Bài 3 (2,0 điểm): Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua điểm 2 M ; 2 3        và song song với đường thẳng 3 y x 5 4    . Bài 4 (1,0 điểm): Cho hai hàm số bậc nhất: 1 y k x 1 2          và 1 y (2 k)x 3 (k , k 2) 2      Tìm giá trị k để 2 đồ thị hàm số trên cắt nhau tại điểm có hoành độ là 2