Đề 16. Đại số - Chương 2 Bài 1 (2,0 điểm) a) Tìm m để hàm số m 2 y x 3 m 2     là hàm số bậc nhất. b) Các hàm số sau đồng biến hay nghịch biến: i) y (2 3)x 1    ii) y 3 2xBài 2 (5,0 điểm): Cho hai hàm số: y = 2x (d1) và y = – x + 3 (d2). a) Vẽ (d1) và (d2) trên cùng hệ trục tọa độ. b) Xác định tọa độ giao điểm của (d1) và (d2) bằng phép toán. c) Viết phương trình đường thẳng (d3) biết (d3) song song với (d1) và (d3) cắt (d2) tại N có hoành độ bằng 2. Bài 3 (3,0 điểm): Cho hàm số: y = 3x – 2m + 1 (d1) và y = (2m – 3)x – 5 (d2). a) Tìm m để (d1) song song (d2) b) Tìm m để (d1) cắt (d2) tại 1 điểm trên trục hoành