Đề 9. Trường THCS Văn Lang – TPHCM Bài 1. (4,5 điểm) Thưc hiê ̣ n phe ̣ ́p tı́nh: a) 17 3 21 4 10 5   − − −     b) 3 2 3 3 1 3 : : 4 5 7 5 4 7     − −     + + +     c) 2 0 5 11 1 2016 : 3 4 2 2017 − −      + −             d) ( ) 30 15 21 11 9 . 6 27 .8 − Bài 2. (4 điểm ) Tı̀m x, biết: a) x : 3,7 2,5 : 0,25 (− = − ) b) 3 2 8 3 27 x   − + =     c) 3 2 1 1 4 3 2 9 − − = x Bà i 3. (1,5 điểm) So sánh: 9 64 và 12 16 .