Đề 10.Trường THCS Võ Trường Toản – TPHCM Bài 1: ( 5 điểm ) Thực hiện phép tính: a) 1 9 1 3 4 12 − − b) 5 2 1 0,4 : 1 9 3 2 − + − c) ( ) ( ) 3 2 0 1 3 2 0,216 2       − − − − − c) 2 4 2016 5 5 2016 : : 7 9 2017 9 7 2017             − − + + + e) 2,5. 8,1 8,1. 5,2 − + −( ) Bài 2:Tìm x biết ( 4 điểm ) a) 1 2 0,25 3 − − = − x b) 5 2 0,3 1,7 6 x − − = c) ( ) 8 6 3 0,6 . 5 x       − = − Bài 3: ( 1 điểm ) Dựa vào tính chất “ x y < và y z < thì x z < ”. Hãy so sánh 36 23 − và 23 16 −