TRƯỜNG THCS TRẦN VĂN ƠN

TỔ HÓA

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I- NĂM HỌC 2018-2019 ( ĐỀ NGHỊ)

MÔN HÓA 8

 

Câu 1: Cân bằng và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, phân tử các PTHH sau: (3đ)

a.         Na                   +          H2O     à        Ca(OH)2         +          H2O

b.         Fe                    +          O2        à        Fe3O4

c.         Fe2(SO4)3       +          KOH   à        Fe(OH)3         +          K2SO4

d.         Al(OH)3         +          H2SO4 à        Al2(SO4)3       +          H2O

 

Câu 2: (2đ) Tính:

a. Khối lượng của 5,4 x 1023 phân tử AgNO3.

b. Số mol có trong 80g CaCO3.

d. Thể tích ở đktc của hỗn hợp gồm: 0,56 mol khí O2 và 1,02 x 1023 phân tử khí Cl2.

 

Câu 3: (2đ) Tính phần trăm (%) khối lượng các nguyên tố hóa học có trong các chất sau:

a. (NH2)2CO                                                                          b. Zn(NO3)2

 

Câu 4: (2đ) Lập CTHH của hợp chất A biết:

- Khí A nặng hơn không khí 2 lần

- A gồm: 82,7586% C , còn lại là H.

Câu 5: (1 điểm) Vận dụng kiến thức trạng thái vật chất, hãy giải thích vì sao ta có thể dễ dàng đổ nước từ cốc này sang một cốc khác.