PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẬN 1

TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU

ĐỀ THI HKI

MÔN: HÓA HỌC – LỚP 8

Năm học: 2018 – 2019

Câu 1: (3.0 điểm) Cân bằng các PTHH sau và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong các phản ứng hóa học sau:

a)      Fe2O3              +          HCl    ®        FeCl3              +         H2O

b)     Al                   +         H2SO4 ®       Al2(SO4)3       +         H2

c)      Fe3O4             +          H2      ®        Fe                   +         H2O    

d)     C2H6O            +         O2          ®       CO2                      +         H2O

e)      Fe(OH)2         +          O2      ®        Fe2O3              +         H2O

f)      NaCl               +          H2O     ®        NaOH             +         Cl2       +          H2O

 

Câu 2: (2.0 điểm)  Hàm lượng % đạm (nitơ) ở đâu nhiều hơn trong các loại phân bón hóa học sau: NH4NO3, NH4Cl, (NH4)2SO4.

 

Câu 3: (1.0 điểm) Có thể thu những khí nào vào bình (từ những thí nghiệm trong phòng thí nghiệm): Khí Oxi, khí cacbon đioxit, khí metan bằng cách: (Hãy giải thích việc làm này).

a)      Đặt đứng bình?

b)     Đặt ngược bình?

c)       

Câu 4:  (2.5 điểm) Hòa tan hết 6.1023 nguyên tử kẽm người ta phải dùng hết 98g aixt sunfuric. Sau phản ứng thu được 161g kẽm sunfat (có thành phần gồm kẽm và gốc sunfat) và a gam khí hidro.

a/ Lập phương trình hóa học cho phản ứng trên.

b/ Viết công thức về khối lượng cho phản ứng trên và tính thể tích khí hidro thu được ở đktc.

 

Câu 5:  (1.5 điểm) Hợp chất B có thành phần gồm 75% C và 25% H về khối lượng.Xác định công thức hóa học của B, biết 1 mol khí B nặng 16g.