Đề kiểm tra Đại Số 9 chương 1 năm học 2018 - 2019 Đề 13

 

Đề 13.Đại số - Chương 1 Bài 1 (5,0 điểm): Tính: a) 3 27 98 7 3 2     b) 1 3 3 27 6 3 3    c)     2 2 4 15 3 15    d)  35 5 6 35    Bài 2 (3,5 điểm) a) So sánh: 1 135 3 và 3 2 b) Với giá trị nào của x thì biểu thức 3x 2  có nghĩa ? c) Giải phương trình: 2 x 4x 4 7    . Bài 3 (1,0 điểm) Rút gọn 1 1 x A 2 x 2 2 x 2 1 x       , với x ≥ 0 và x  1 Bài 4 (0,5 điểm) Chứng minh S > 7 với 1 1 1 1 S ... 2 3 4 25      .


Nhận xét