Đề 3. Đại số - Chương 1 Bài 1 (3,0 điểm) Tính: a)   6 20 14 2 A : 2 2 3 5 7 1              b) 11 B 5 2 6 5 2 6 2 3 1       Bài 2 (3,0 điểm) Giải phương trình: a) 2 1 x x 4x 4 2     b) 2 2 2 9x 9 4x 4 16x 16 2       Bài 3 (1,0 điểm): Cho 2 3 2 3 3 1 A 2 3 2 3 3 2 6                . Chứng minh A là số nguyên. Bài 4 (3,0 điểm) Cho biểu thức x 2 x 1 M x 1 x x      , với x > 0 và x  1. a) Thu gọn M. b) Giải phương trình M = 2. c) So sánh M và 1.