KIỂM TRA 1 TIẾT ( Tiết 10 )

 Môn: Hoá 9 –Năm học 2015 -2016

 ĐỀ 1

A.TRẮC NGHIỆM (4đ):

     Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A,B,C,D đứng trước câu trả lời đúng:

1: Phản ứng giữa H2SOvới NaOH là phản ứng

A. trung hoà       
B.phân huỷ            
C.thế                   
D.hoá hợp

2: Dãy chất gồm những Oxít  tác dụng được với axit là

A. CO2, P2O5, CaO          
B.FeO, NO2, SO2

C.CO2, P2O5, SO2              
D.CaO, K2O, CuO

3: Chất  khi tác dụng với dung dịch HCl tạo ra một dung dịch có màu vàng nâu là

A. Cu       
B.Fe            
C.Fe2O3               
D.ZnO

4: Những nhóm oxít tác dụng được với nước là:

A. CO2, FeO, BaO              
B.Na2O, CaO,CO2

C.CaO, CuO, SO2                 
D.SO2, Fe2O3, BaO

5: Phân biệt hai dung dịch HCl và H2SO4 người ta dùng:

A. CuO      
B.Fe(OH)2                  
C.Zn            
D.Ba(OH)2

6: Khí SO2 được điều chế từ cặp phản ứng

A. K2SO3 và KOH        
B.H2SO4 đặc, nguội và Cu

C.Na2SOvà HCl        
D.Na2SO4 và H2SO4  

7: Chất  khi tác dụng với dung dịch H2SO4 tạo ra dung dịch có màu xanh lam là

A. Cu(OH)2              
B.BaCl2                
C.NaOH              
D.Fe

8: Để làm khô hỗn hợp khí CO2 ­và SO2 có lẫn hơi nước, người ta dùng:

A.CaO      
B.H2SO4 đặc          
C.Mg        
D.HCl

B.TỰ LUẬN (6đ):

1(2 đ).Hãy viết PTHH thực hiện sự chuyển hóa sau:

K —(1)—->  K2O —-(2)—–> KOH —-(3)—–>  K2SO4 —(4)—–>  BaSO4

2 (1đ). Hãy trình bày phương pháp hóa học để nhận biết hai chất rắn màu trắng là: Na2O và P2O5 .Viết PTPƯ minh họa .

3 (3 đ).Trung hòa vừa đủ 500ml dung dịch Ba(OH)2 1M với dung dịch H2SO15%. Sau khi phản ứng kết thúc thấy tạo ra chất kết tủa màu trắng. Hãy :

a) Viết PTHH xảy ra .

b) Tính khối lượng dung dịch H2SOđã dùng .

c) Tính khối lượng chất kết tủa thu được.

(Cho Ba = 137,   H = 1, O = 16 , S = 32)


Đáp án đề kiểm tra 1 tiết hóa 9 tiết 10

ĐÁP ÁN  TIẾT 10 (Hoá 9)- Năm học 2015 – 2016

I.Trắc nghiệm :  (4đ)- Mỗi câu đúng 0,5 đ

Đề 1Đề 2
Câu 1ACâu 1D
Câu 2DCâu 2A
Câu 3CCâu 3A
Câu 4BCâu 4B
Câu 5DCâu 5C
Câu 6CCâu 6C
Câu 7ACâu 7D
Câu 8BCâu 8B

II.Tự luận 🙁6 đ)

1.Mỗi PTHH đúng 0,5đ  (sai hệ số -0,25đ)

(1): 4 K     +  O2   → 2K2O

(2) : K2O + H2O    →  2KOH

(3):  H2SO4    + 2KOH    → K2SO4     +  2H2O

(4) K2SO4  + BaCl2   →   BaSO4  + 2KCl

2. Lấy mỗi ít trong hai chất  ra hai ống nghiệm, cho nước vào. Sau đó, dùng quỳ tím nhúng vào dung dịch chất tạo thành. Nếu :   

– Quỳ tím chuyển màu xanh ⇒ Na2O. Na2O + H2O  → 2NaOH 0,5đ

 – Quỳ tím chuyển màu hồng  ⇒ P2O5.  P2O5 + 3H2O  → 2H3PO4   0,5 đ                                            

3.a)PTHH  : Ba(OH)2     +       H2SO4        BaSO4       +    2 H2O    (1)               0,5đ

0,5mol               0,5 mol             0,5mol                      0,5đ

b)Ta có :   nBa(OH) = 1.0,5 = 0,5 mol   (TVPƯ )           0, 5đ

mH2SO4  = 0,5.98 = 49 g                                              0, 5đ

Vậy mdd H2SO4 =(49.100)/15  =326,7g                                          0,5đ

c) mBaSO= 0,5. 233 = 116,5 g                            0,5đ