1, Mảng chứa đối tượng.

Cú pháp.

javascript
copy
arr = [doituong1, doituong2];

hoặc

javascript
copy
arr = []; arr[0] = doituong; arr[1] = doituong1; arr[..] = doituong...;

Ví Dụ.

javascript
copy
var Person = { name: { firstName: "Thanh", lastName: "Tài" }, birthday: { day: 12, month: 05, year: 1996 } }; var arr = [Person]; // goi thanh phan cua doi tuong trong mang. console.log(arr[0].name.firstName);