1, Đối tượng trong đối tượng.

- OK! cũng như trong vòng lặp hay câu lệnh rẽ nhánh thì đối tượng cũng có khái niệm đối tượng trong đối tượng.

Cú Pháp.

javascript
copy
doituong = { doituong1 :{ doituong2 :{ //code } } }

-Cứ như thế ta có thể thêm được n đối tượng lồng nhau.

Ví Dụ.

-Khai báo đối tượng Person gồm 2 đối tượng name và birthday

javascript
copy
var Person = { name: { firstName: "Thanh", lastName: "Tài" }, birthday: { day: 12, month: 5, year: 1996 } }