I. Một số qui ước gọi lệnh trong DOS

Ví dụ : khi ta gõ lệnh DIR để xem danh sách các thư mục 
C:\Users\vk>DIR


   drive : ổ đĩa  => Ví dụ C:\
   path đường dẫn bao gồm thư mục cha, các thư mục con kế tiếp  => Ví dụ : Users\vk
   câu lệnh => Ví dụ :  DIR
   Dấu Enter, ra lệnh thực hiện lệnh của DOS


Ghi chú thêm: 
   Ta có thể đánh tên lệnh và dấu /? để nhận được hướng dẫn (HELP) chi tiết lệnh. 
   Ví dụ : C:\>DIR /? 
   DOS sẽ mô tả chỉ dẫn về lệnh DIR trên màn hình.

   [] nội dung câu lệnh trong dấu [ ] có thể có hoặc không
      Ví dụ : cú pháp lệnh DIR
dir [drive:][path][filename] [/a[[:]attributes]] [/b] [/c] [/d] [/l] [/n] [/o[[:]sortorder]] [/p] [/q] [/r] [/s] [/t[[:]timefield]] [/w] [/x] [/4]