Tạo file 2_var_const.js 

var num0= 0;
var num1= 1;
var num2 = 2;
var text1= "Hello";
var text2= "World";

//Hiển thị kết quả biến var
console.log("num1= " + num1);
console.log("num2= " + num2);
console.log("num1 + num2 = " + num1 + num2);
console.log("text1 + text2 = " + text1 +" "+ text2) ;

//tính toán, gán giá trị mới vào biến
num0= num1*5 + num2 ;
console.log("num0= " + num0);


//Hằng số chỉ được gán giá trị duy nhất 1 lần lúc khai báo
//nếu gán lần 2 sẽ bị báo lỗi 

// khai báo hằng a với kiểu dữ liệu là string
const a = "welcome to ...";

//khai báo hằng b với kiểu dữ liệu là số nguyên(int)
const b = 10000;

//khai báo hằng c với kiểu dữ liệu số thực(float)
const c = 10.6;

//khai báo hằng d với kiểu dữ liệu logic(boolean)
const d = true;

//Hiển thị kết quả biến const 
console.log("a = " + a);


Sau khi viết xong các bạn tiến hành chạy đoạn code trên


1.Khai báo biến trong nodejs.

Kết  luận: Sau ví dụ trên các bạn có thể rút ra kết luận là có 2 cách khai báo biến trong nodejs đúng không

  • cách 1: dùng từ khóa var để khai báo.
  • cách 2: không cần dùng từ khóa.

2.Khai báo hằng trong nodejs.

  • Hằng trong nodejs được khai báo bằng từ khóa const.
  • -Tên hằng và biến chỉ được bắt đầu bằng dấu "_" và chữ.
  • Không được bắt đầu bằng số
  • Tên hằng và biến không được chứa kí tự đặc biệt như : !@#$%^&*()-

Lời kết

-Qua các ví dụ trên chắc hẳn các bạn đã biết được cách khai báo hằng và biến rồi đúng không.

-Chú ý: Ở nodejs thì khi khai báo hằng và biến thì các bạn hoàn toàn không phải khai báo kèm theo kiểu dữ liệu của chúng mà ngôn ngữ nó tự nhận diện kiểu luôn cho chúng ta.