Đề bài : 
   Có 9 quả cân, trong đó có một quả cân giả bị làm thiếu khối lượng. Hãy sử dụng cân hai lần , để tỉm ra quả cân nhẹ hơn đó.

       Cân Rôbécvan.


Hãy nêu cách giải của bạn ở phần bình luận nhé