Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều                 năm học 2020 - 2021 Đề số 1
Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 1
Bài 1 (2 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống:
 
Bài 2 (2 điểm): Tính:
4 + 2 = …. 6 – 5 = …. 2 + 7 = …. 10 – 0 = …..
6 + 1 = …. 9 – 5 = …. 2 + 5 = …. 4 + 4 = ….
Bài 3 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
Hình bên có:
….hình chữ nhật
….hình tròn
….hình vuông  
Bài 4 (2 điểm): Viết dấu +, - vào chỗ chấm để có các phép tính đúng:
2 …. 3 = 5 7 … 4 = 3 2 …. 2 = 4
1 …. 7 = 8 9 … 2 = 7 5 …. 1 = 6
Bài 5 (2 điểm): Nối phép tính thích hợp vào ô trống:
 

 
Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 1
Bài 1:
 
Bài 2:
4 + 2 = 6 6 – 5 = 1 2 + 7 = 9 10 – 0 = 10
6 + 1 = 7 9 – 5 = 4 2 + 5 = 7 4 + 4 = 8
Bài 3:
Hình bên có: 10 hình chữ nhật; 5 hình tròn; 7 hình vuông
Bài 4:
2 + 3 = 5 7 - 4 = 3 2 + 2 = 4
1 + 7 = 8 9 - 2 = 7 5 + 1 = 6
Bài 5: