Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 9


Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 9 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành .Sách gồm hai phần:Di truyền và biến dị Và Sinh vật và Môi trường đầy đủ công thức, lý thuyết, phương pháp, khái niệm, chuyên đề sinh học …
Mục lục Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 9 :

DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

 • CHƯƠNG I: CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN
  • Bài 1: Menđen và di truyền học
  • Bài 2: Lai một cặp tính trạng
  • Bài 3: Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)
  • Bài 4: Lai hai cặp tính trạng
  • Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)
  • Bài 6: Thực hành: Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại
  • Bài 7: Ôn tập chương I
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Sinh học 9
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1- Sinh học 9
 • CHƯƠNG II: NHIỄM SẮC THỂ
  • Bài 8: Nhiễm sắc thể
  • Bài 9: Nguyên phân
  • Bài 10: Giảm phân
  • Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh
  • Bài 12: Cơ chế xác định giới tính
  • Bài 13: Di truyền liên kết
  • Bài 14: Thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Sinh học 9
  • Đề kiểm tra 45 phút (1tiết) – Chương 2 – Sinh học 9
 • CHƯƠNG III: ADN VÀ GEN
  • Bài 15: ADN
  • Bài 16: ADN và bản chất của gen
  • Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN
  • Bài 18: Prôtêin
  • Bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng
  • Bài 20: Thực hành: Quan sát và lắp mô hình ADN
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 3 – Sinh học 9
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 3 – Sinh học 9
 • CHƯƠNG IV: BIẾN DỊ
  • Bài 21: Đột biến gen
  • Bài 22: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
  • Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
  • Bài 24: Đột biến nhiễm sắc thể ( tiếp theo)
  • Bài 25: Thường biến
  • Bài 26: Thực hành: Nhận biết một vài dạng đột biến
  • Bài 27: Thực hành: Quan sát thường biến
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 4 – Sinh học 9
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – Sinh học 9
 • CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI
  • Bài 28: Phương pháp nghiên cứu di truyền người
  • Bài 29: Bệnh và tật di truyền ở người
  • Bài 30: Di truyền học với con người
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 5 – Sinh học 9
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 5 – Sinh học 9
 • CHƯƠNG VI: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC
  • Bài 31: Công nghệ tế bào
  • Bài 32: Công nghệ gen
  • Bài 33: Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống
  • Bài 34: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần
  • Bài 35: Ưu thế lai
  • Bài 36: Các phương pháp chọn lọc
  • Bài 37: Thành tựu chọn giống ở Việt Nam
  • Bài 38: Thực hành: Tập dượt thao tác giao phấn
  • Bài 39: Thực hành: Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng
  • Bài 40: Ôn tập phần di truyền và biến dị
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 6 – Sinh học 9
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 6 – Sinh học 9
  • Đề kiểm tra 15 phút – Học kì 1- Sinh học 9
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Học kì 1 – Sinh học 9
  • Đề kiểm tra học kì – Học kì 1 – Sinh học 9

SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

 • CHƯƠNG I: SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG
  • Bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái
  • Bài 42: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật
  • Bài 43: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật
  • Bài 44: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật
  • Bài 45 – 46: Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật
 • CHƯƠNG II: HỆ SINH THÁI
  • Bài 47: Quần thể sinh vật
  • Bài 48: Quần thể người
  • Bài 49: Quần xã sinh vật
  • Bài 50: Hệ sinh thái
  • Bài 51 – 52: Thực hành: Hệ sinh thái
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 7 – Sinh học 9
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 7 – Sinh học 9
 • CHƯƠNG III: CON NGƯỜI, DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG
  • Bài 53: Tác động của con người đối với môi trường
  • Bài 54: Ô nhiễm môi trường
  • Bài 55: Ô nhiễm môi trường (tiếp theo)
  • Bài 56 – 57: Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 8 – Sinh học 9
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 8 – Sinh học 9
 • CHƯƠNG IV: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
  • Bài 58: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên
  • Bài 59: Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã
  • Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái
  • Bài 61: Luật bảo vệ môi trường
  • Bài 62: Thực hành: Vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương
  • Bài 63: Ôn tập phần sinh vật và môi trường
  • Bài 64: Tổng kết chương trình toàn cấp
  • Bài 65: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)
  • Bài 66: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 9 – Sinh học 9
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 9 – Sinh học 9
  • Đề kiểm tra 15 phút – Học kì 2- Sinh học 9
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Học kì 2 – Sinh học 9
  • Đề kiểm tra học kì – Học kì 2 – Sinh học 9

Nhận xét